تبلیغات
امیرحسین خوش حال - شعر طنز
دوشنبه 30 تیر 1393

شعر طنز

   نوشته شده توسط: امیر حسین خوش حال    نوع مطلب :اشعار طنز ،

شعرطنز

عقده ای:

آرزو دارم که بازیگر شوم / ناگهان یک آدم دیگر شوم!

اندکی تغییر در نامم دهم / حالتی زیبا به اندامم دهم!

بهر کسب نقش های سرسری / می روم هی دوره ی بازیگری

از خودم بیننده را راضی کنم / نقش های آبکی بازی کنم!

می روم هر هفته جشنی مختلط / می کنم تفریح های مرتبط!

عینکِ دودی گذارم روی سر / باشد از من هر کجا عکس و خبر

می دهم سکه به یک تحریریه / تا که عکسم را زند در نشریه

روز و شب درباره ی هر خیر و شر / می کنم پیوسته اظهار نظر!

تا که باشم پیش مردم با کلاس / می روم دنبال طراح لباس

همزمان شش نقش بازی می کنم / در کنارش خانه سازی می کنم

هرکجا با ژستِ فردی با سواد / می کنم از منتقدها انتقاد

از همه جا می پذیرم کار، هی / نقش خود را می کنم تکرار، هی!

می روم با پوشش و تیپّ خفن / جشن اسکار و مراسم های کَن!

پوششم را شکلِ مخصوصی کنم / با همه یکبار روبوسی کنم!

یا از ایران می روم آنسوی آب / می پذیرم نقش های بی حجاب!

عشق و حالِ خوب و کافی می کنم! / عقده هایم را تلافی می کنم!

معترض را من بگویم: « کاسه لیس! / از تحجر دور باش و هیس هیس

حرف های سنتی را ترک کن / ژست روشن فکری ام را درک کن!»

عقده های دیگری دارم هنوز / من ستاره هستم اما توی روز!

امیرحسین خوش حال « کولی »