دوشنبه 10 خرداد 1395

شعر طنز

   نوشته شده توسط: امیر حسین خوش حال    نوع مطلب :اشعار طنز ،

شعر طنز:

تشت داریم و وان نمی خواهیم / جوجه با استخوان نمی خواهیم!

امتحانِ ریاضی كافی بود / امتحان زبان نمی خواهیم

بگذارید رك بگویم: ما / كلُّهم امتحان نمی خواهیم!

خانه ای در زمین به ما بدهید / قصر در آسمان نمی خواهیم

هست «ویسی» درون كشورمان / «فرگوسن» یا « بلان» نمی خواهیم!

گرچه نامهربان بوَد مادر! / دایه ی مهربان نمی خواهیم

دوستان ضربه ها به ما زده اند / دیگر از دشمنان نمی خواهیم

نیست چیزی برایمان جز جان / گر بخواهید جان نمی خواهیم

امیرحسین خوش حال

@tanzekhoshhal